Internetgedragscode

Kenniskaart 2 van het Software Borg Instituut gaat over de Internetgedragscode. De kenniskaart is 17 mei 2016 verstuurd aan alle licentienemers van Software Borg. U kunt een kenniskaart aanvragen via het Softwareborg Instituut.

Internetgedragscode
Aan het gebruik van het internet zijn, per verschijningsvorm, risico’s verbonden die nopen tot het stellen van gedrags- en gebruiksregels. Bij risico’s valt te denken aan beschadiging van het netwerk door virussen, uitlekken van
bedrijfsgeheimen en het in diskrediet brengen van de goede naam van de onderneming.

Wat staat er in een internetgedragscode?
In een gedragscode wordt door de leiding van een organisatie vastgelegd wat wel of niet toegestaan is. Dit kunnen gedragsregels zijn voor het gebruik van internet, computers, e-mail en/of social media. De gedragscode dient zo
concreet mogelijk geformuleerd te worden om verschil in interpretatie te voorkomen.

Sancties
Op overtreding van de gedragscode moet een sanctie volgen. Een gedragscode die niet wordt gehandhaafd zal niet serieus genomen worden. Overtredingen kunnen bijvoorbeeld worden meegenomen in functionerings- of
beoordelingsgesprekken.

Een internetgedragscode kan ingevoerd worden met het oog op:
• De kosten. Oneigenlijk privégebruik van internet kan het bedrijf op hoge kosten jagen;
• Beveiligingsrisico’s. Een werknemer kan virussen downloaden, (onbedoeld) spamberichten versturen of bijvoorbeeld gevoelige bedrijfsgegevens verspreiden;
• Public relations. Het bedrijf kan worden aangekeken op het wangedrag van een werknemer vanaf een zakelijk IP-adres;
• Werksfeer. Het downloaden of rondsturen van bijvoorbeeld discriminatoire, seksistische of racistische beelden of teksten kan de sfeer negatief beïnvloeden, evenals een collega die zijn/haar werk niet doet omdat hij/zij de hele dag internetspelletjes speelt of bezig is met/op social media.

Model gedragscode
Wilt u het internetgedrag voor uw organisatie goed regelen? Op verzoek kunt u bij De IT-jurist een model internetgedragscode opvragen (info@it-jurist.nl). Indien u voor uw organisatie een op maat gemaakte
gedragscode wilt laten opstellen, omdat er bijvoorbeeld specifieke privacygevoelige issues spelen of omdat u duidelijke afspraken wilt maken op het gebied van social media uit bijvoorbeeld concurrentieoverwegingen, dan
kunt u daarvoor uiteraard ook bij De IT-jurist terecht.

Aandachtspunten bij het opstellen van een internetgedragscode
1. Algemene omgangsvormen dienen als uitgangspunt;
2. De gedragscode mag niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving;
3. De gedragscode zelf mag niet discriminerend zijn;
4. De werknemers dienen op de risico’s gewezen te worden;
5. Het gebruik van het e-mail en internet kan (beperkt) worden vrijgegeven, of juist worden verboden;
6. Er moet duidelijk worden aangegeven op wie de gedragscode van toepassing is;
7. Er moet in opgenomen worden wat er gedaan wordt in geval van gerede vermoeden van handelen in strijd met de gedragscode;
8. Op misbruik dienen sancties te staan.

Relevante wetsartikelen
• Artikel 7:611 (de werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen).
• Artikel 7:660 BW (de werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever, …).
• Artikel 8 sub f Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP (persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien: de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert).
• Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden (de invoering van een gedragscode voor het gebruik van email en internet is een besluit waarvoor de instemming van de ondernemingsraad nodig is).