Algemene voorwaarden cursussen SBI

Artikel 1 Definities

Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op alle activiteiten ten aanzien van het ontwikkelen, het aanbieden en het organiseren van een opleiding, inleiding of cursus dan wel de overeenkomst tot het volgen van die betreffende opleiding, inleiding of cursus in de meest ruime zin van het woord.

Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met het Software Borg Instituut voor het volgen van een opleiding of cursus.

Partijen: Software Borg Instituut en Cursist.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen.
2. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.


Artikel 3 Aanmelding voor een cursus of opleiding

1. Aanmelding voor een cursus of opleiding dient te geschieden door een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier op de website in te vullen of het aanmeldingsformulier aan het Software Borg Instituut te mailen of per reguliere post toe te sturen.

Artikel 4 Annulering door Cursist
1. Annulering van een opleiding of cursus door Cursist dient schriftelijk te geschieden.
2. Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de cursus wordt 25% van de cursuskosten met een minimum van € 125,- als annuleringskosten in rekening gebracht.
3. Bij annulering door Cursist tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding of cursus is Cursist 50% van de cursusprijs (te vermeerderen met btw) aan Software Borg Instituut verschuldigd.
4. Bij annulering door Cursist korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding of cursus is Cursist de gehele cursusprijs (te vermeerderen met btw) verschuldigd.
5. Cursist is gerechtigd een vervanger aan de opleiding of cursus te laten deelnemen, mits dit van te voren schriftelijk bij het Software Borg Instituut is gemeld.
6. Annuleringen kunnen schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat van het Software Borg Instituut worden ingediend.

Artikel 5 Wijzigen datum/annulering door Software Borg Instituut
1. Het Software Borg Instituut is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding of cursus op een andere datum te laten plaatsvinden. Software Borg Instituut zal Cursist hierover schriftelijk informeren. Cursist heeft in dat geval het recht om binnen een week na dagtekening van het schriftelijk bericht de cursus kosteloos te annuleren.
2. Het Software Borg Instituut is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding of cursus te annuleren. De cursist heeft in dat geval recht op terugbetaling van het volledig door de cursist betaalde bedrag. Software Borg Instituut zal Cursist hierover schriftelijk informeren.
3. Het Software Borg Instituut heeft het recht, indien een ingeplande docent verhinderd is, om een vervangende docent in te zetten.

Artikel 6 Cursusprijzen
1. De genoemde prijzen zijn exclusief btw.
2. Software Borg Instituut behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen.

Artikel 7 Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door het Software Borg Instituut aangegeven bank- of girorekening bijgeschreven te zijn. Cursist is het cursusgeld bij vooruitbetaling verschuldigd en dient het cursusgeld voor aanvang van de cursus aan het Software Borg Instituut te hebben voldaan.
2. In geval van niet tijdige betaling is Cursist zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke rente is Cursist ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Software Borg Instituut om de door haar gemaakte kosten in rekening te brengen.
3. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door het Software Borg Instituut te maken, komen steeds voor rekening van Cursist. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door de Cursist verschuldigd zijn zodra het Software Borg Instituut als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Het Software Borg Instituut betracht ten aanzien van haar opleidingsaanbod, -materiaal en docentkeuze altijd de uiterste zorg. Voor het geval sprake zou zijn van onjuiste of onvolledige informatie of andere gebreken, is Software Borg Instituut slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door Cursist betaalde prijs voor de gevolgde cursus.
2. Indien Software Borg Instituut naar de mening van Cursist jegens hem of haar toerekenbaar tekort is geschoten, dient Cursist dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te laten weten.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van door Software Borg Instituut ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend toe aan het Software Borg Instituut.
2. Het is Cursist niet toegestaan het cursusmateriaal dat is ontwikkeld ten behoeve van een door het Software Borg Instituut georganiseerde cursus, zonder toestemming van het Software Borg Instituut te verveelvoudigen, openbaar te maken, aan derden te verstrekken of in gebruik te geven of te wijzigen. Cursist heeft enkel het recht het cursusmateriaal te gebruiken voor eigen gebruik.
3. Het is Cursist niet toegestaan om op basis van de door Software Borg Instituut ontwikkelde cursus dan wel cursusmateriaal zelf of in samenwerking met derden een soortgelijke cursus te ontwikkelen of op te zetten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Software Borg Instituut.
4. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal Cursist een direct opeisbare boete van € 4.500,– voor elke overtreding verschuldigd zijn aan het Software Borg Instituut, onverminderd het recht van het Software Borg Instituut op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 10 Privacy
1. Alle gegevens die door Cursist worden verstrekt teneinde zich in te schrijven voor een opleiding of cursus worden door het Software Borg Instituut in haar administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van (cursus)informatie door het Software Borg Instituut.
2. Door het ondertekenen van de overeenkomst of door het inschrijven voor een opleiding of cursus geeft Cursist toestemming aan het Software Borg Instituut om deze gegevens voor voornoemde doeleinden te gebruiken.

Artikel 11 Overig
3. Indien een cursus voor accreditatie is aangemeld, staat dat vermeld in de cursusgegevens. Naar aanleiding van de presentielijst wordt – indien van toepassing en desgewenst – een deelnamecertificaat ten behoeve van uw accreditatie toegezonden.


Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

 

De algemene cursusvoorwaarden zijn hier te downloaden in PDF formaat.